Pozvánka na Valnou hromadu AK

Ve středu 2. 5. 2018 od 17:30 se koná v klubovně AK Valná hromada členů AK.

Program zasedání:

 1.   Zahájení

2.   Volba předsedajícího

3.   Schválení programu valné hromady

3.   Volba mandátové komise, návrhové komise a skrutátorů

4.   Zpráva předsedy o činnosti AK za rok 2017 a kontrola plnění usnesení VH 2017

5.   Zpráva o hospodaření za rok 2017, účetní závěrce 2017 a návrh rozpočtového záměru na rok 2018

6.   Zpráva revizní komise za rok 2017

7.   Diskuse

8.   Návrh usnesení

9.   Závěr

 

Mgr. Miroslav Hrabal

předseda AK