Valná hromada AK Olomouc z.s. 2022

Ve středu 30.3.2022 od 17: 30 hodin proběhne v klubovně v 1. patře atletické haly valná hromada Atletického klubu Olomouc. 

Atletický klub Olomouc z.s.

P O Z V Á N K A

na volební Valnou hromadu Atletického klubu Olomouc

konanou ve středu 30. března 2022 v klubovně AK od 17,30 hod.

P r o g r a m  :

 1. Zahájení, schválení jednacího a volebního řádu
 2. Schválení programu valné hromady
 3. Volba předsedajícího, mandátové komise, návrhové komise a skrutátorů
 4. Volba volební komise
 5. Zpráva o činnosti výkonného výboru AK
 6. Zpráva Revizní komise 2021
 7. Zpráva o hospodaření za rok 2021
 8. 8. Návrh rozpočtu na rok 2022
 9. Zpráva mandátové komise
 10. 10. Volby – 9 členný výkonný výbor – 3 členná revizní komise
 11. Diskuse
 12. Návrh usnesení VH
 13. Závěr

Předseda Atletického klubu Olomouc jmenuje tajemníkem volební komise Radka Kopeckého, email: radek.kopecky@atlas.cz  tel: 739 313 935

Podle článku 4, odst. 1 a 2, volebního řádu valných hromad AK Olomouc:

 1. Návrh kandidáta je oprávněn podat delegát
  valné hromady (dále jen „delegát“)
 2. Návrh kandidáta se podává tajemníkovi písemně nejpozději 10 dnů před konáním valné hromady a obsahuje
 1. jméno a příjmení kandidáta,
 2. funkci, pro kterou je kandidát navrhován,
 3. písemný souhlas kandidáta s volbou,
 4. jméno nebo název navrhovatele a
 5. datum a podpis navrhovatele.

V Olomouci dne 3.3.2022 

David Uhlíř
předseda AK Olomouc

Jednací řád naleznete zde